Ministrstvo finansija je u parlamentu zajedno sa državnim budžetom iznelo i podatke o utaji poreza i ilegalne trgovine u 2016. Za ove slučajeve obračunate su poreske stope, kazne i kamate.
U aktuelnom izveštaju navodi se da su u periodu od 8 meseci, od januara do avgusta 2017. kontrolni centri poreske službe sproveli 16 640 kontrola, a utvrđene su kazne, porezi i kamate u visini od 2,568 milijardi evra.
Takođe, iz podataka Ministarstva finansija proizilazi da je u toku 2016. poreska uprava poslala elektronskim putem 742 922 poruke poreskim obveznicima sa kratkoročnim dugovanjima javnom sektoru, informišući ih na ovaj način da izmire svoja dugovanja.
Od ukupnog broja poreskih dužnika, odazvalo se 442 711 slučajeva a naplaćeno je 274,76 miliona evra.