Jak zakomunikowało ministerstwo spraw zagranicznych, w swym wspólnym oświadczeniu Grecja, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Hiszpania i Szwecja prezentują swe poglądy na temat tragicznego okresu, który przeżywamy z powodu pandemii koronawirusa.

We wspólnym komunikacie podkreślono : “W tej bezprecedensowej sytuacji pożądane jest aby kraje członkowskie podjęły nadzwyczajne środki w celu ochrony swych obywateli i przeciwdziałania kryzysowi. Jesteśmy, jednakże, głęboko zaniepokojeni z powodu groźby naruszenia zasad państwa prawa, demokracji i fundamentalnych wartości, które wynikają z akceptacji pewnych nadzwyczajnych środków”.

W tym samym tekście podkreślono dalej, że “nadzwyczajne środki powinny ograniczać się do absolutnie niezbędnych, powinny być proporcjonalne do sytuacji tymczasowe, powinny podlegać regularnej kontroli i powinny być przestrzegane wymienione wyżej zasady i zobowiązania, wynikające z prawa międzynarodowego. Nie powinny ograniczać wolności wyrazy i wolności prasy. W konsekwencji popieramy inicjatywę Komisji Europejskiej dotyczącą monitorowania realizacji nadzwyczajnych środków w cdelu zagwarantowania fundamentalnych wartości Unii i wzywamy Radę Spraw Ogólnych UE, aby zajmowała się tą kwestią, gdy jest to konieczne.”